• Regulamin konkursu

 • 1 Postanowienia ogólne
  • Organizatorem konkursu jest Tutula U. Kołkowicz P. Długosz spółka cywilna z siedzibą w Lublinie (20-487), ul. E. Romera 46/4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, pod numerem NIP: 9462694421, REGON: 385223026, zwana dalej „Tutula”, „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs realizowany będzie w okresie od 23.06.2020 r. (po opublikowaniu postu konkursowego) do dnia 30.06.2020 r. o godzinie 23:59:00 na profilu @tutula_dla_dzieci__ w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/tutula_dla_dzieci__/ (dalej „Profil”).

1.3. Miejscem konkursów jest terytorium Polski.

1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na Profilu. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Organizator zobowiązany jest zwolnić właściciela serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszymi konkursami, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.

1.5 Definicje: Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie; Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie Instagram i korzystająca z Profilu (oglądająca treści zamieszczane na tym profilu, dodające komentarze itp.)

 

 • 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo do wydania nagrody po otrzymaniu pisemnej zgody ich opiekunów prawnych/rodziców, dostarczonej Organizatorowi najpóźniej dwa dni po ogłoszeniu wyników konkursu, drogą mailową na adres  info@tutula.pl .  

2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.4. Użytkownicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie wysyłając odpowiedź na pytanie konkursowe poprzez dodanie komentarza na Profilu pod postem konkursowym (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu).

2.5. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie Instagram. W przypadku dokonania przez tą samą osobę kilku zgłoszeń do Konkursu pod uwagę brane będzie tylko pierwsze z nich.

2.6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.9. W Konkursie wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Nagrodą w Konkursie są kolejno za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca:

- pierwsze miejsce: HUŚTAWKA KOKON LODY WANILIOWE, https://www.tutula.pl/HUSTAWKA-KOKON-LODY-WANILIOWE-sr-70-cm-p1759

- drugie miejsce: WIKLINOWA KOŁYSKA DLA LALEK, https://www.tutula.pl/WIKLINOWA-KOLYSKA-DLA-LALEK-ECRU-p2530

- trzecie miejsce: TABLICA EDUKACYJNA MAGNETYCZNA,

https://www.tutula.pl/TABLICA-EDUKACYJNA-Edukacyjna-duza-wielofunkcyjna-tablica-magnetyczna-p1415

Wartość każdej z nagród, o których mowa powyżej nie przekracza 260,00 zł.

 

 • 3 Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest dołączenie do osób obserwujących profil @tutula_dla_dzieci__, oraz oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @tutula_dla_dzieci__ dwóch osób spośród obserwujących Uczestnika Konkursu i krótka odpowiedź w komentarzu pod zdjęciem na pytanie konkursowe, które brzmi: Dlaczego warto kupować dla dzieci zabawki ekologiczne?

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Profilu i nie uwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:

 • są obraźliwe;
 • nawołują do agresji;
 • obrażają osoby trzecie;
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
 • są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich;
 • propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
 • propagują nadmierne spożywanie alkoholu;
 • zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
 • zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
 • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
 • w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi, których autorzy:

 1. a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 2. b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
 3. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 4. d) naruszają regulamin serwisu Instagram,

Organizator uprawniony będzie także do publikacji treści odpowiedzi w swoich serwisach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych.

3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej Odpowiedzi. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.6. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do 14 dni od ogłoszenia konkursu na profilu @tutula_dla_dzieci__ w serwisie Instagram. W Konkursie nagrodzonych zostanie trzech Uczestników.

3.7. Nagrody w Konkursie określone w pkt. 2.9. powyżej nie podlegają wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

 • 4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie w formie komentarzy pod postem konkursowym najpóźniej po upływie dwóch dni od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu.

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez serwis Instagram, a następnie w terminie do 48 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe na adres:  info@tutula.pl.

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym, nr telefonu niezbędny do kontaktu firmy kurierskiej doręczającej przesyłkę.

4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, nr telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.5. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

 

 • 5 Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  info@tutula.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs – Instagram”

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres e-mail, z którego została nadesłana reklamacja, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 • 6 Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

6.3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w poście konkursowym, o którym mowa w § 2 Regulaminu (pkt 2.5. Regulaminu), zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

6.4. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

6.5. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do udziału w Konkursie, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności.

 

 • 7 Postanowienia Końcowe

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.tutula.pl i w siedzibie Organizatora.

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.